Vállalkozás működtetése
 
A vállalkozás működtetéséhez szükséges ismeretek
Még mielőtt belefogna vállalkozásának alapításába, fogadjon fel könyvelőt, hogy segítségével, szaktudásával segíthesse az Ön majdani sikeres vállalkozását.
Ha már túl vannak a cég (egyéni vállalkozás) alapításán még az alábbi ismeretek is hasznára lehetnek vállalkozásának.
1. A szükséges beszerzések
 • számlatömb, kiadási- és bevételi pénztárbizonylat
 • pénztárjelentés (időszaki vagy napi), szabadság-nyilvántartó könyv
 • szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartólapja (ez fénymásolható is, a könyvelőtől is be lehet szerezni)
 • Ha szükséges, pénztárgép beszerzés
 • Bankszámla nyitás ( Minden ÁFA körbe bejelentkezett vállalkozás kötelezett rá)
 • Jövedelem igazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához (OEP)
2. Mit kell tudnunk kitölteni, vezetni, ellenőrizni?
 • A bevételekről számla kiállítása
 • A kiadásokról számlák NAV által előírt kötelező tartalma
Ez utóbbi kettő meg kell, hogy feleljen az ÁFA törvényben megfogalmazott követelményeknek! A kritériumokat megtalálhatja a honlapomon.
 • Pénztárbizonylatok vezetése.
 • Útnyilvántartás vagy útelszámolás folyamatos vezetése (Év végén sokkal nehezebb visszamenőleg pótolni!).
3. Havi rendszeres feladatok:
 • A könyvelési anyag gyűjtése és átadása a könyvelőnek. (Nem év végén egy kupacban!)
 • Ajánlatos a bizonylatokat elkülönítve gyűjteni.(Bank, pénztár, bevételi, kiadási bizonylat ) Így a vállalkozó is könnyebben átlátja forgalmát.
 • Jelenléti ív vezetése (még a tagoknak is kötelező)
 • Szabadság nyilvántartás vezetése
 • Könyvelő által átadott befizetési kötelezettségeknek eleget tenni.
4. Havi határidők a befizetésekben és bevallásokban:
12-én
A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése, a munkáltató kifizető által levont járulék, az egészségügyi hozzájárulás befizetése, szociális hozzájárulás adó, szakképzési hozzájárulás előleg valamint az egészségügyi szolgáltatási járulék befizetés.


20-án
Az általános forgalmi adó, a környezetvédelmi termékdíj,társasági adó előleg, rehabilitációs hozzájárulás, a kulturális járulék, innovációs járulék befizetése, népegészségügyi termékadó,egyes ágazatokat terhelő külön adó. A havi, negyedéves bevallás.
5. Éves határidők a befizetésekben és bevallásokban:
Január 10-én
A munkavállalóknak kiadni az igazolást, a tárgyévet megelőző időszakra levont nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási
járulékról.
Január 31-én
A kifizető, a magánszemély jövedelemadóját meg nem állapító munkáltató adatszolgáltatása (elektronikus úton vagy gépi adathordozón).
Önbevallóknak kiadni az M30-as igazolást.
Február 25-én
A vállalkozási tevékenységet folytató vagy áfa fizetésére kötelezett magánszemély szja befizetése, továbbá az ezzel kapcsolatos bevallás benyújtása. Az áfa tekintetében éves adó megállapítással érintett adózó esetében az áfa bevallás benyújtása és pénzügyi rendezése. A rehabilitációs hozzájárulás, a szakképzési hozzájárulás, az eva különbözetének befizetése.


Május 20-án
A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély szja bevallásának benyújtása, az esetleges különbözet befizetése.
A havi bevallás benyújtása.


Május 31-én

Innovációs járulék, a társasági adó, valamint a kettős könyvvitel vezetésére kötelezettek esetében a szakképzési hozzájárulás különbözetének bevallása, befizetése.

A számviteli törvény hatálya alá tartozó eva alany eva bevallásának benyújtása és pénzügyi rendezése.

Helyi iparűzési adóbevallás, mérleg beadási, közzétételi határidő.

 
Június 10-én
A magánszemély jövedelemadóját megállapító munkáltató adatszolgáltatása.
6. Előlegfizetési kötelezettségek:
      Január 20-án
Társasági adóelőleg
Január 31-én
NÉBIH díj
Március 15-én
Helyi iparűzési adó előleg
Május 31-én
előző évvel kapcsolatos különbözet befizetése.
Április 20-án
Társasági adó előleg
Július 20-án
Társasági adó előleg
Július 31-én
NÉBIH díj
Szeptember 15-én
Helyi iparűzési adó előleg
 Október 20-án
Társasági adó előleg
December 20-án
feltöltési kötelezettség
7. Egyéb a működés során alkalmazható vegyes szabályok
Leltárkészítés
Minden év végén leltárt kell készteni az áru és anyagkészletről, vagy egy ezzel egyenértékű nullás nyilatkozatot kell leadni a könyvelőnek.
Számlagyűjtés
A számlák gyűjtögetése nagyon fontos mindenfajta kiadásról. (szakkönyv, folyóirat, tisztító szerek, irodaszerek, egyéb anyagok (kisebb javításokhoz festékek, villanykörte, WC papír), autómosás, parkolás (A parkoló automaták által kiadott jegyek nem számlák, de év végén összegyűjtve a szolgáltatók számlát állítanak ki róluk!), postai levélfeladás, fénymásolás, taxi. A nyugták nem számolhatóak el.
Minden bizonylatot át kell adni a könyvelőnek, még a bankban kapott kp felvételi cetliket is! A bizonylatokat 5 évig kell megőrizni, a bérezéssel kapcsolatosakat 10 évig.
A számlákon több féle dátum szerepelhet. A teljesítés dátuma határozza meg, hogy melyik könyvelési (ÁFA) időszakba kerülhet a számla (kivéve a folyamatos szolgáltatásokat, ahol a fizetési határidő számit (telefon, energia, könyvelés, bérleti díj)), a számla kelte a kiállítás dátuma, végül a fizetési határidő. Kis összegű kiadások esetében nem jelent nagy gondot, ha későbbi időszakba kerülnek bele, de a bevételi számlák elmaradása miatt önrevíziózni kell a korábbi időszakokat.
Pénztárgép
Nyílt árusítású üzletekben (ahova bármilyen természetes és jogi személy bemehet vásárolni) kötelező a pénztárgép alkalmazása
Szabályzatok
A vállalkozás vezetőjének el kell készteni vagy készíttetni bizonyos szabályzatokat (számviteli politika, melynek része a pénzkezelési, leltározási, értékelési szabályzat, számlatükör, -rend). Ilyen sablonok a kereskedelmi forgalomban kaphatóak vagy a könyvelővel is el lehet készíttetni.
Nyilvántartások
Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását is vezetni kell. Ezekbe a pénztár bizonylati-, a nyugta- és számla-tömböket, - nyomtatványokat kell bevezetni.
Munkaszerződések
A munkavállalókkal kötött szerződéseken fel kell tüntetni a FEOR (foglalkozások egységes országos rendszere) számokat, mivel ezt a TB-nek be kell jelenteni. Jobb ezeket előbb megkérdezni a könyvelőtől.
Veszteségelhatárolás
Az első 4 év vesztesége korlátlanul elhatárolható a következő évek terhére, a továbbiak csak bizonyos megkötésekkel.
Bevallások
Ha valami miatt nem is készülhetnek el a pontos adatokat tartalmazó bevallások, legalább nullásan be kell küldeni egy nyomtatványt, így a bevallás meg nem léte miatt nem büntetnek.
Éves beszámoló
Az éves beszámolót jóvá kell hagynia a taggyűlésnek. Mivel amúgy is kötelező legalább egy taggyűlés, ezek eshetnek egybe.
Alapvetően csak a beltag jogosult a cég képviseletére, de egy általános meghatalmazással egyszerűen megoldható, hogy a kültag is aláírjon akár a banknál, NAV felé vagy egyéb helyeken.
Cégautó - magánautó?
Egy gyakran felmerülő kérdés a cégvezetők között. Cégautó esetében az elszámolható költségek köre a következő: átírási díj, illeték, súlyadó, biztosítás, üzemanyag, javítási költség és az értékcsökkenés (ÉCS).
Cégautó személygépkocsi akkor cégautó adót kell fizetni.
Magánautó esetében kiküldetési rendelvény alapján az üzemanyagpénz és a 9 Ft km-enként, számolhatók el.
Szerződéskötések:
Megbízási szerződések kötelezőek éves nettó 200 e Ft feletti szolgáltatásokkal kapcsolatos kifizetések esetén.
Közvetített szolgáltatások (Alvállalkozás)
Gyakran felmerülő kérdés, hogy milyen kritériumai vannak az alvállalkozói költségek érvényesítéséhez.
 • A fővállalkozó és az alvállalkozó között létrejött szerződéseknek (vagy éves keretszerződésnek) a fővállalkozó valamilyen tevékenységével kell kapcsolatban lennie.
 • A fővállalkozó (megbízott)és a megrendelő (megbízó) megbízási szerződésében ki kell kötni, hogy a megbízott szabadon, előzetes bejelentésre vagy egyéb módon dönthet alvállalkozók alkalmazásáról.
 • A megbízó felé kiállított számlán külön tételekként kell szerepelnie az alvállalkozótól kapott számla (teljes vagy rész) tételeinek. Ezen eljárásmódnak a helyi iparűzési adó csökkentés szempontjából van jelentősége.
Szvt 3§ (4) /1.
közvetített szolgáltatás: a gazdálkodó által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás. Közvetített szolgáltatásnál a gazdálkodó vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, a gazdálkodó a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy a gazdálkodó nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható.
Engedélyek
A vállalkozónak különös figyelmet kell fordítaniuk az esetleg szükséges szakhatósági-, telephely és egyéb működéséi engedélyek beszerzésére (a hatósági engedélyhez kötött tevékenységek listája az Önkormányzatoknál tekinthető meg). Bizonyos tevékenységek csak megfelelő szakmai végzettségek birtokában folytathatóak. Nem szükséges ezekkel, a bizonyítványokkal a cégvezető(k)-nek (egyéni vállalkozóknak ) rendelkeznie, elég, ha a vállalkozásával, munka- vagy megbízási jogviszonyban (egyéni vállalkozónak csak alkalmazottja, segítő családtagja lehet) van egy erre alkalmas személy.
Tárgyi eszköz
Az olyan eszközöket, vagyoni jogokat (bérleti jog, számítógépes program), melyek több éven keresztül szolgálják egy vállalkozás működését, tárgyi eszközöknek (TE) vagy immateriális javaknak, összefoglalóan befektetett eszközöknek nevezi a számvitel. Az ezekre fordított kiadások nem egy összegben (kivéve a kis értékű TE-ket (KTE)), hanem törvényekben meghatározott arányban, több év alatt válnak költségekké. Ez az értékcsökkenés, amortizálás, az elszámolhatósági % pedig a leírási kulcs, mely meghatározza a leírás idejét. Ez autónál 5 év (20 %), számítógépeknél 3 év (33%), ingatlanoknál (csak az épületnél, a telek nem értékcsökkenthető) 50 év (2%), gépeknél, bútoroknál 7 év (14,5%). A TE üzembe helyezésekor meg kell határozni egy ú.n. maradvány értéket, mely a várható végső ára lesz a berendezésnek (figyelni kell a piaci értékre is!), és a maradék összeget lehet amortizálni.
Képviselet
Egy vállalkozást az NAV-nál csak a vállalkozás tulajdonosai, egy bejelentett képviselő, egy meghatalmazott személy képviselheti. A meghatalmazás sok mindenre feljogosíthat egy magánszemélyt, de elvileg csak könyvvizsgáló vagy adótanácsadó járhat el adózási ügyekben egy vállalkozás képviseletében. Bizonyos esetekben nem fogadják el a könyvelő meghatalmazását.